Scroll to top

CENNÍK

Ceny geodetických služieb sú závislé od lokality konkrétneho prípadu, objemu zákazky. Cena bude dohodnutá individuálne s objednávateľom.

Poskytujeme množstevné, vernostné a iné zľavy.

Ceny najbežnejších geodetických prác:

Geometrický plán na oddelenie jednej parcely, zameranie stavby, vecné bremeno: cca 250€+ 27€ kolkové poplatky.

Geometrický plán na obnovu právneho stavu, majetkoprávne vysporiadanie: cca 290€ – 300€ + 27€ kolkové poplatky.

Vytýčenie hranice pozemku: cca 160€ – 200€ + 17€ kolkové poplatky.

Cena GP a Vytyčovania hraníc pozemkov závisí od veľkosti riešenej parcely, kvality podkladov (číselná/nečíslelná VKM), podmienok merania.

Vyhotovenie Záznamu podrobného merania zmien (ZPMZ) pre opravu chyby v katastrálnom operáte: 150€

Zameranie adresného bodu: 50€

Zameranie adresného bodu zároveň s vyhotovením geometrického plánu na zameranie stavby: 30€.

Vytýčenie stavby: 10€/bod (min.130€)

Zameranie polohopisu a výškopisu: cena sa určuje individuálne

Porealizačné zameranie inžinierskych sietí: cena sa určuje individuálne

Spracovanie kúpnej zmluvy: 130€ + kolkové poplatky, ktoré predstavujú 66€.

Pri zmluvách väčšieho rozsahu sa cena určuje individuálne.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.