Scroll to top

Geometrické plány

Geometrický plán je technický podklad právnych úkonov a iných listín; vyhotovuje sa na základe výsledkov geodetických prác a obsahuje najmä grafické znázornenie nehnuteľnosti pred zmenou a po zmene s uvedením doterajších a nových parcelných čísiel, druhov pozemkov a ich výmer, ako aj údaje o právnych vzťahoch.

Úradne overený Geometrický plán sa spolu so zmluvou/listinou/žiadosťou podá do podateľne príslušného katastrálneho odboru na vklad/zápis do katastra nehnuteľností.

Geometrický plán na rozdelenie pozemku

Geometrický plán sa vyhotovuje na rozdelenie pozemkov napr. na rozparcelovanie na stavebné pozemky, rozdelenie záhrad a iné. Objednávateľ určí ako sa pozemok rozdelí (podľa určenej výmery, podľa spoluvlastníckych podielov  alebo podľa bodov v teréne)

Služba obsahuje:

 • autorizačné overenie
 • úradné overenie
 • vytýčenie novovzniknutých parciel v teréne
 • geometrický plán – 3 rovnopisy (viac vyhotovení – po dohode)
 • geometrický plán v elektronickej podobe (PDF, DXF, DWG, DGN- na vyžiadanie)

V prípade záujmu môžeme zabezpečiť súvisiace služby:

 • podanie geometrického plánu na zápis do katastra nehnuteľností
 • vyhotovenie zmluvy

Geometrický plán na zlúčenie nehnuteľností

Geometrický plán sa vyhotovuje na  zlúčenie viacerých pozemkov do väčších celkov.

Služba obsahuje:

 • autorizačné overenie
 • úradné overenie
 • geometrický plán – 3 rovnopisy (viac vyhotovení – po dohode)
 • geometrický plán v elektronickej podobe (PDF, DXF, DWG, DGN- na vyžiadanie)

V prípade záujmu môžeme zabezpečiť súvisiace služby:

 • vytýčenie hranice zlúčených pozemkov
 • podanie geometrického plánu na zápis do katastra nehnuteľností
 • vyhotovenie zmluvy

Geometrický plán na úpravu hranice medzi pozemkami

Geometrický plán sa vyhotovuje na zmenu priebehu vlastníckej hranice medzi susednými pozemkami. Geometrický plán na úpravu hranice medzi pozemkami sa vyhotovuje aj vtedy, ak je potrebné upraviť hranice medzi pozemkami, a nie je možné drobiť pozemky (v extraviláne).

Služba obsahuje:

 • autorizačné overenie
 • úradné overenie
 • geometrický plán – 3 rovnopisy (viac vyhotovení – po dohode)
 • geometrický plán v elektronickej podobe (PDF, DXF, DWG, DGN- na vyžiadanie)

V prípade záujmu môžeme zabezpečiť súvisiace služby:

 • vytýčenie upravených hraníc pozemkov
 • podanie geometrického plánu na zápis do katastra nehnuteľností
 • vyhotovenie zmluvy

Geometrický plán na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam

Geometrický plán sa vyhotovuje na určenie vlastníctva k pozemkom, ktoré nemajú založený list vlastníctva v registri C-KN.

Služba obsahuje:

 • autorizačné overenie
 • úradné overenie
 • geometrický plán – 3 rovnopisy (viac vyhotovení – po dohode)
 • geometrický plán v elektronickej podobe (PDF, DXF, DWG, DGN- na vyžiadanie)

V prípade záujmu môžeme zabezpečiť súvisiace služby:

 • vytýčenie nových parciel registra KN-C
 • podanie geometrického plánu na zápis do katastra nehnuteľností
 • vyhotovenie zmluvy

Geometrický plán na obnovenie hraníc pôvodných pozemkov alebo ich častí

Geometrický plán sa vyhotovuje na zameranie novostavby domu, garáže, spevnených plôch, inžinierskych stavieb a iných stavieb ku ktorým je potrebné vydanie kolaudačného rozhodnutia.

Služba obsahuje:

 • geodetické zameranie stavby
 • autorizačné overenie
 • úradné overenie
 • geometrický plán – 3 rovnopisy (viac vyhotovení – po dohode)
 • geometrický plán v elektronickej podobe (PDF, DXF, DWG, DGN- na vyžiadanie)

V prípade záujmu môžeme zabezpečiť súvisiace služby:

 • podanie geometrického plánu na zápis do katastra nehnuteľností

Geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby

Geometrický plán sa vyhotovuje ako doklad k hypotekárnemu úveru.

Služba obsahuje:

 • geodetické zameranie rozostavanej stavby
 • autorizačné overenie
 • úradné overenie
 • geometrický plán – 3 rovnopisy (viac vyhotovení – po dohode)
 • geometrický plán v elektronickej podobe (PDF, DXF, DWG, DGN- na vyžiadanie)

V prípade záujmu môžeme zabezpečiť súvisiace služby:

 • podanie geometrického plánu na zápis do katastra nehnuteľností
 • vyhotovenie znaleckého posudku

Geometrický plán na zmenu druhu pozemku –
vyňatie z PPF, LPF

Geometrický plán sa vyhotovuje na zmenu druhu pozemku napr. zmenu poľnohospodárskej a lesnej pôdy na zastavanú plochu alebo ostatnú plochu na trvalé trávnaté porasty a iné druhy pozemkov.

Služba obsahuje:

 • autorizačné overenie
 • úradné overenie
 • geometrický plán – 3 rovnopisy (viac vyhotovení – po dohode)
 • geometrický plán v elektronickej podobe (PDF, DXF, DWG, DGN- na vyžiadanie)

V prípade záujmu môžeme zabezpečiť súvisiace služby:

 • vytýčenie vyňatého/odňatého pozemku
 • podanie geometrického plánu na zápis do katastra nehnuteľností

Geometrický plán na zriadenie vecného bremena

Geometrický plán na zriadenie vecného bremena sa vyhotovuje za účelom zabezpečenia práva prechodu osôb, automobilov a uloženia inžinierskych sietí reps. jeho ochranného pásma.

Služba obsahuje:

 • zameranie/vytýčenie priebehu vecného bremena resp. ochranného pásma
 • autorizačné overenie
 • úradné overenie
 • geometrický plán – 3 rovnopisy (viac vyhotovení – po dohode)
 • geometrický plán v elektronickej podobe (PDF, DXF, DWG, DGN- na vyžiadanie)

V prípade záujmu môžeme zabezpečiť súvisiace služby:

 • podanie geometrického plánu na zápis do katastra nehnuteľností
 • vyhotovenie zmluvy

Návrh geometrického plánu

Návrh geometrického plánu vyhotovujeme ako grafické zobrazenie novo navrhovaných hraníc pozemkov. Súčasťou je aj výpočet výmer. Slúži tiež ako podklad pre ďalšie rokovania.

Služba obsahuje:

 • návrh geometrického plánu – grafická časť, výkaz výmer
 • návrh geometrického plánu v elektronickej podobe (PDF, DXF, DWG, DGN)

Geometrický plán na vyznačenie duplicitného vlastníctva

Geometrický plán na vyznačenie duplicitného vlastníctva sa vyhotovuje keď na časť parcely existuje doklad o duplicite vlastníctva –  na liste vlastníctva je kód právneho vzťahu 9 – Duplicitné alebo viacnásobné vlastníctvo k tej istej nehnuteľnosti alebo k jej časti

Služba obsahuje:

 • autorizačné overenie
 • úradné overenie
 • geometrický plán – 3 rovnopisy (viac vyhotovení – po dohode)
 • geometrický plán v elektronickej podobe (PDF, DXF, DWG, DGN- na vyžiadanie)

V prípade záujmu môžme zabezpečiť súvisiace služby:

 • podanie geometrického plánu na zápis do katastra nehnuteľností

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.