Scroll to top

Vytýčenie hraníc pozemkov a stavieb

Vytýčenie hranice pozemku

Vytýčenie hraníc pozemku je geodetický úkon, ktorým sa v teréne vyznačí poloha lomových bodov hranice pozemku.

Pri vytýčení hranice pozemku sa vykoná prenesenie polohy hranice pozemku z určených podkladov do terénu, pričom vytýčené body sa v teréne dočasne označia. Vytýčenie sa vykonáva v lomových bodoch hranice, alebo podľa potreby aj v medziľahlých bodoch.

Služba obsahuje:

 • vytýčenie hranice pozemku v teréne
 • protokol o vytýčení hraníc pozemkov
 • vytyčovací náčrt
 • technickú správu o vytýčení hranice pozemku
 • zoznam súradníc bodov
 • výsledný operát z vytyčovania hraníc pozemkov v elektronickej podobe (PDF, DWG, DXF, DGN- na vyžiadanie)
 • autorizačné overenie
 • podanie výsledného operátu z vytýčenia hraníc pozemkov do katastra nehnuteľností a zaplatenie správnych poplatkov za podanie

Vytýčenie stavby

Vytýčenie sa realizuje na základe podkladov od projektanta – Situácia osadenia stavby na pozemku + výkresy základy a pôdorys 1.NP. Rozsah vytýčenia sa určuje podľa požiadaviek klienta.

Služba obsahuje:

 • vytýčenie bodov stavby v teréne
 • vytyčovací výkres stavby
 • zoznam súradníc a výšok vytýčených bodov
 • technická správa
 • grafické zobrazenie vytýčených bodov a vytyčovacích prvkov
 • autorizačné overenie
 • protokol o vytýčení stavby v elektronickej podobe (PDF, DXF, DGN, DWG – na vyžiadanie)

Protokol o vytýčení stavby sa odovzdáva spolu s vytyčovacím výkresom ako záväzný dokument pri kolaudácii stavby (Stavebný zákon  č. 50/1976 Zb.).

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.