Scroll to top

Zameranie adresného bodu

Služba obsahuje:

  • geodetické zameranie adresného bodu
  • transformácia do Európskeho terestrického referenčného systému 1989 s alfanumerickým kódom ETRS89
  • elaborát zamerania adresného bodu – 2 rovnocenné vyhotovenia

Základné informácie:

  • podkladom na zameranie adresného bodu je geometrický plán, ktorým bola na účely vydania kolaudačného rozhodnutia zameraná budova, ku ktorej sa adresný bod zameriava
  • elaborát adresného bodu tvorí nezávislý elaborát od geometrického plánu
  • adresný bod sa zameria využitím geodetických metód priameho merania v teréne  (smú ju robiť iba osoby s oprávnením vykonávať geodetické a kartografické činnosti)
  • adresný bod sa vyjadruje v priestorových súradniciach geodetického referenčného systému, ktoré sa získavajú na základe zamerania adresného bodu
  • zameranie adresného bodu obsahuje popisnú časť a grafickú časť – náležitosti elaborátu sú podľa Vyhlášky 142/2015 Z. z.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.