Scroll to top

Vyhotovenie zmlúv

V prípade záujmu zabezpečujeme aj súvisiace služby. Medzi najčastejšie patrí vyhotovenie zmlúv, návrhov a žiadostí.

Vyhotovovanie zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

 • Kúpno-predajné zmluvy
 • Zámenné zmluvy
 • Darovacie zmluvy
 • Zmluvy o vysporiadaní spoluvlastníckeho podielu
 • Zmluvy o budúcej zmluve

Vyhotovovanie zmlúv na zriadenie vecného bremena

 • Zmluva o vecnom bremene – práva prechodu, prejazdu
 • Zmluva o vecnom bremene – uloženia inžinierskych sietí

Vyhotovovanie návrhov na vklad

Súvisiace služby:

1. Podávanie žiadostí na správu katastra

 • Podávanie žiadostí o opravné konanie
 • Podávanie návrhov na vklad
 • a iné

2. Vyberanie dokladov zo správy katastra

 • Výpisov z listov vlastníctva
 • Kópií z katastrálnej mapy
 • Kópií pozemno knižných vložiek

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.